Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 465
Dün : 873
Bu Ay : 19858
Geçen Ay : 24883
Toplam : 2925162
 
  » Kevserî Cehmiyye Okulu’nun İbn Teymiyye’ye yönelik haksız suçlamasının değerlendirilmesi

 

 
Kevseri Cehmiyye Okulunun “İbn Teymiyye; Allah’a cisim demiştir” suçlamasına yönelik bir değerlendirme
     Hamd Allah’a salât ve selâm Resulüne, ashabına, kıyamete kadar onların temiz yolunu izleyecek müminlerin üzerine olsun. İmam İbn Teymiyye rahimahullah hala doğudan-batıya iman ehlinin nezdinde, ilmiyle, cihadıyla, cesaretiyle örnek bir imam olarak kalplerde büyük bir yer işgal etmektedir. Ümmetin eskimeyen en büyük imamı ve âlimidir. Tabi bununla birlikte, birçok müşrikler, kafirler, rafızîler ve bazı bidatçiler tarafından düşman görülmekte, çeşitli sahalarda gözden düşürülmeye çalışılmaktadır. Onun her asra damga vuran şerî ve mesnedli bakışları müslüman gençlik için en büyük meşaledir.  
      Kevserî Cehmiyye Okuluna mensup bir hoca efendi, her zaman yaptığı gibi kin ve nefret kokan özel bir seminerde -ki bu mesnetsiz suçlamayı uzun zamandır yapıyor, üstelik ölmüş kimselerin; dirilere yardım edeceğine inanan biridir- İmam İbn Teymiyye rahimahullah’ın, Allah’a cisim isnadında bulunduğunu, Böylece Allah’ı cisimle nitelendirdiğini, beşere benzettiğini bu bakışıyla da, ehl-i sünnet dışı bir bakış ortaya koyduğunu ifade ederek haksız bir suçlamada bulunmuştur.
      Bu görüş mensupları sadece kendilerini Ehl-i sünnet görmekte, selefi -özellikle de Hanbelileri- Haşeviyecilikle suçlamaktadır. Bu konuda selefe yönelik en büyük suçlamaları bu okul mensupları yapmaktadır. Onların selefe yönelik yaptığı suçlama ise “selef müşebbihedir, mücessimedir” suçlamasıdır. Oysa kendileri, bir Muattıl/sıfat inkarcısı olup, Cehmiyye Okuluna mensuplardır ancak farkında değillerdir! Rabbim; Cehmiyyenin sapıklığından bizleri uzak tutsun. Bir çok Selef imamları sıfat inkârcılarını küfürle anmıştır. Konumuz ise bu değildir.
      Peki bu hocaefendi’nin Şeyhulislam İmam İbn Teymiyye rahimahullah’a yönelik yaptığı suçlamasında hatalı, haksız, tutarsız, olduğunu nereden anlayacağız? Tabi ki, İmam İbn Teymiyye rahimahullah’ın bizzat kendi kalemiyle yazdığı, onayladığı eserinden ne dediğini okuyarak anlayacağız. Acaba O cisim konusunda ne diyor? Hocaefendi’nin dediği gibi mi demiş? İmam İbn Teymiyye’nin “Beyanu Telbisi’l cehmiyye” adlı risalesinden alınan aşağıda ki metni bir okuyalım ve öğrenelim.
       İmam İbn Teymiyye –rahimahullah- cisim lafzı hakkında şöyle der;   “Cisim lafzının ispatı ve nefyi bidattir, bunun Kuran ve sünnette aslı yoktur, selef âlimlerinden kimse bu konuda konuşmuş değildir, Ehl-i sünnet vel cemaat nasıl hayz ve cihet lafızlarını ispat ve nefiy etmedikleri gibi, cisim lafzını da, ne nefyeder, ne ispat eder,  müdahale etmez, Lakin; Kuran ve Sünnetin ispat ettiği sıfatları ispat edip, bu sıfatların mahluka benzetilmesini nefyeder. Yine İmam İbn Teymiyye der ki; “İlk defa Allah’ın cisim olduğunu söyleyenler, Kelamcılardan Rafizi Hişâm b. El-Hakem ve Hişâm el-Culeyki’dir.”   
   İmam İbn Teymiyyye bu metinde ne diyor? Özetle şöyle diyor;“Allah hakkında söylenen cisim ifadesi bidattir, bu lafız hakkında ehl-i sünnet âlimleri onu ne ispat etmiştir- Allah’a layık görmüştür-  ne nefyetmiştir ( ne reddetmiştir) Dolaysıyla bu konuda tevakkuf/susmak-müdale etmemek gerekir. Cismi; ne inkar etme, ne de ispat etme yoluna gitmeli, cisim denilse bile asla mahlukata benzer bir cisme sahip olmadığına inanmalıdır.”
     İmam İbn Teymiyye rahimahullah bir başka metinde “bazı kelamcıların ispat ettiği gibi, eğer Allah’a cisim ispat edilmiş olunsa bu akla ve fıtrata uygundur” dediği de bilinir. O bununla şunu ifade eder, “yerde ve gökte herhangi bir varlık, zatıyla kaim bazı sıfatlara sahipse, bu onun cisim olduğunu ispat eder,  eğer cisim olmadığı söylenirse, bu durumda onun varlığı inkâr edilmiş olur. Yani; zatı ve sıfatı olan bir varlık böyle bir inkârla yok kabul edilmiş olur.” Bu bilgi ışığında, Allah’ın, Kuran ve Sünnet tarafından haber verilen sıfatları olduğu bilinmektedir? "O halde sıfatlarıyla kaim olan Allah’ın, bu bağlamda celaline layık tarzda beşere benzemeyen bir cisim olduğu söylenilse sakıncası yoktur. Onun cismi yaratılmışlara asla benzemez demek selefin akidesine göre hatalı değildir." Ancak buna rağmen Allah’ı cisimle anmamak daha doğrudur.
       O halde; “İmam ibn Teymiyye -rahimahullah- Allah’a cisim isnadında bulunmamıştır, eğer cisim olduğu kabul edilse bile, Allah’ın cismi celaline layık bir cisim olup, yaratılmışların cismine asla benzemez” demiştir. Onun bütün eserleri incelediğinde müşebbihe ve mücessime olmadığı açıkça görülür. Eğer onun Kuran ve Sünnetin haber verdiği Allah’ın elini, yüzünü, gözünü kabul etmesini bir müşebbihe veya mücessime olarak nitelersek, bu büyük bir akidevi cehaletten ve hakkıyla tanımamaktan başka bir şey değildir, Şimdi şu sorularımıza lütfen ilgililer cevap verirse memnun oluruz.
1-O zaman, Kuran ve Sünnet bu sıfatları ispat etmekle müşebbihe midir? Mücessime midir?
2-Allah’ın elini, yüzünü, gözünü ispat eden sadece İmam İbn Teymiyye midir?
3-İmam İbn Teymiyye hangi eserinde cismi kabul etmiş ve bu cisim benim cismim gibidir veya yaratılmışların cismi gibidir demiştir?
4-Allah’ın cisim olduğunu ne ispat eder ne nefyederiz demekle imam İbn Teymiyye ehl-i sünnetin dışına nasıl çıkar? Bu konuda ortaya koyduğu inanç makul şerî bir inanç değil midir?
5-Allah’ın elini, yüzünü, kabul eden “Kevseri Cehmiyye Okulu mensupları”, bizi acaba bu sıfatları kabul ettiğimiz için neden müşebbihe sınıfına koyuyor? Oysa onlarda kabul ediyor!!! Peki sorun nedir o halde? Biz, celaline layık sıfatlardır demekle teşbihten uzak kalıyoruz? Buna rağmen nasıl müşebbihe oluyoruz?
5-Kevseri; Allah’ın sıfatlarını beşere benzetiriz korkusuyla hem bir muattil hem bir müşebbihe olurken neden ona bir şey demiyoruz da; sıfatları celaline layık tarzda kabul edenlere haşevi, mücessimi, müşebbihe ehli diyoruz? Bu ilmi midir?
 
 
Diğer Araştırmalar :

» Dinler Birliğine Davet konusunda bir araştırma

» Alimlere uymak şirk midir! bir araştırma

» İçinde köpek ve resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında

» Yaratmak ta Emretmek te Allah’ın Hakkıdır

» Üç Usul İle Tevhide Vusul

» La İlahe İlallah’ın Şartları ve Anlamı

» Bir Toplum Kendini Değiştirmezse Allah’ta Onları Değiştirmez

» Sahih Akideye muhalif sözler

» Onlar hiç bir zaman sözlerini değiştirmediler

» Sihir ve Nazardan korunmak için 10 SEBEP

» Sorularla 3 Esas Şerhi

» Sorularla 4 Vacibin Şerhi

» Niçin Selefiyim

» Muhafazakâr ve Kemalist Düşüncelerin Laiklik Anlayışına Bakış

» Kuran ve Sahih Sünnetten Âkide Dersleri

» Kötü Zan ve Asılsız Haberlerin Tespiti

» Kâfirun Suresinin Tefsiri

» İşte Sevgili

» İslam Kardeşliği

» İran’ın Safevi Farisi’nin Hayalleri ve Ummu’l Kura Nazariyesi

» Lübnan Hizbullah’ının Öyküsü

» Davet ve İslahta Selefin Kriterleri

» Allah’ın Uluvluk/üstte oluş Sıfatı

» Allah’a Sadık Olmak

» 125 Soruyla Abdest ve Namazı Öğreniyorum

» Âkidetu’l Vasıtiyye’den Akide Dersleri


Okunma Sayısı : 2424
Paylaş Delicious Stumble

Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet