Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 113
Dün : 541
Bu Ay : 10361
Geçen Ay : 23271
Toplam : 2938936
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Cevap :

 

 

Kuran’la çeliştiğini iddia ederek elle resim ve heykel yapmayı haram kılan hadisleri  reddetmek.

 

Ubeydullah Arslan

 

             Hamd, alemlerin Rabbine salât ve selam Rasülünün, ashabının üzerine olsun. Günümüzde yeni küfür bir akım doğmuştur, bu akım dini akli kıstaslarla değerlendirmekte, şerî delile ve açıklamalara kulak vermemekte, âlimlerin konuyla alakalı sözlerini hiçe saymakta, kibir hastalığına saplanmış bazı kimselerin sözlerini gündeme taşımaktadır. Bu akım; peygamberin asırlar önce haber verdiği “Kuran yeter sünnete gerek yoktur” diyen küfür karanlığına düşmüş topluluktur.   

         “Kuran yeter sünnete gerek yoktur” küfür akımının öncüleri hemen hemen her ülkede bulunmaktadır, gece gündüz medyada düşüncelerini insanlara aşılamak için gayret etmektedir, en büyük özellikleri İslam âlimlerini cahil görmek ve dinin rivayetlerle yanlış öğretildiğini savunmaktır.

          Bu kimseler eğer asılsız ve anlamsız rivayetleri şerî delillerle ve âlimlerin sözleriyle beyan edip rehber olsalar kabul edilirler fakat böyle yapmak yerine rivayet adına sahih, hasen, zayıf ne varsa tüm rivayetleri inkâr etmektedirler.  Bu durum, dine yönelik ortaya koydukları tavra kuşkuyla bakmayı zorunlu kılmaktadır. Çünkü muhlis niyetler taşısalardı rivayetlerin tümünü reddetmezlerdi. Nice muhaddisler bazı hadislere yapıcı tenkidler getirmiştir.  

          Bu küfür akımının dinde ortaya attığı iddiaları geçersizdir, batıldır, çıkışları ve ilkeleri batıl olanın vereceği bilgilerde batıldır. Batıl bir akım ancak batıl açıklamalar yapar, batılın sözcüsü ancak şeytanın sözcüsüdür. Bu küfür akımı, iyice incelendiğinde dış mihrakların, zındıkların, din düşmanlarının sözlerini gündemlere taşımakta din etrafında şüpheler oluşturmaktadır.

        Elle resim çizme ve heykel yapmanın hadislerle haram olduğu konusu her müslümanın bildiği, hakkında şüphe duymadığı, doğruluğu kabul gören dini bir konudur.

           Böylesine katî konularda neden kuşkulu konuşulur? Neden şüphe oluşturulur? Kuşkular hangi yola iletir? Küfür ehli neden hadisleri hedef edinir? Haddi zatında sahih hadis riayetlerine kuşkuyla bakmak hadisler etrafında şüpheli bakmayı getirecektir, her kuşku inkâra veya küfre açılan bir kapıdır,  kuşkular müslümanı sahih inançtan ve düşünceden uzaklaştırır, bu nedenle İslam düşmanlarının asıl amacı tarih boyu ilkin kuşkuya yönlendirmek oldu sonra da inkâra davet etmek oldu. Kuran etrafında kuşku oluşturmak başarıya götürmeyecekti, ümmet Kuran’a laf söyleyen kimseye kulak vermeyecekti fakat hakkında ilmi derinlik isteyen hadisler öyle değildi, bu nedenle hadisler hedef edinildi, bunun içinde hadislerde akla, Kuran’a zıtmış gibi rivayetler seçildi, bunun içinde içerde ve dışarıda büyük araştırma yapıldı.

          Öncelikle elle resim çizmek haramdır, bu konuda delil olarak getirdiğimiz sahih hadis şudur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Önceki milletlerde salih/iyi bir insan öldüğü zaman, kabrini mescid olarak bina eder ve içini de resimlerini çizerlerdi. Bu kimseler kıyamet gününde insanların en şerlileridir.”  (el-Buhârî 427, Muslim 528, İbn Hibbân 3181, Sahih Nesâî 703, el-Elbânî Sahih el-Câmî 2010)

        "Kuran yeter sünnete gerek yoktur" diyen küfür akımının mensupları bu hadisin, Kuran’la çeliştiğini ileri sürerek şu ayetleri delil getirmektedir. “Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı.”(Sebe-13)

         Ayrıca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in “Kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacak olanlar elle resim yapan ressamlardır.” (el-Buhârî 5950, Muslim 2109, Sahih Nesâî 5379, el-Elbânî Sahih el-Câmî 999) sahih hadisinin şu ayetle çeliştiğini ileri sürerler “Kıyamet-saatinin kopacağı gün: ’Firavun çevresini, azabın en şiddetli olanına sokun’ (denecek).” Kuran, en şiddetli azabı Firavun’un askerlerinin tadacağını haber verirken, hadis; elle resim yapanların tadacağını söylemektedir, bu durum çelişkilidir demekteler.

         Bu konu çelişkili değildir. Hedef, hadislere duyulan güveni yıkmak, kuşkuya sevk etmektir. İnşallah bunlara açıklık getirmeye çalışacağım. Öncelikle bilelim ki İslam şeriatından önce ki dinlerde elle resim yapmak, heykel dikmek caizdi. İslam dini gelince, helal olan hükmü haram kıldı böylece hükmünü kaldırdı. Bu nedenle bu ayetler daha önce ki şeriatların hükmünü dile getirir, dinimizle alakası yoktur.

         Kuran ise bu konuda onlardan haber verir, bunun meşru olduğunu söylemez, yapılmasına izin vermez. Bunu iddia eden kimse Kuran’a en büyük iftirayı atmaktadır.  Ayrıca “şeru mâ gablene/bizden önce ki şeriatlar bizim için delil teşkil etmez, zira İslam kendinden önceki dinlerin hükümlerini iptal etmiştir.

        İslam öncesi dinlerde peygamberlerin, Salihlerin resimleri ve heykellerini yapmak caizdi, işte şeytan bu durumdan istifade ederek toplumları şirke davet etti, böylece şirk toplumlarda yayılmaya başladı. İslam, resim ve heykel yapmayı, şirke kapı açtığı için haram kıldı. Daha önceki milletlerin yaşadıkları bu anlamda önemlidir.

         Mezkûr ayet hakkında İbn Hacer rahmetullahi aleyhi der ki; “Resim ve heykel yapmak şeriatlarında caiz idi, peygamberlerin ve Salihlerin resimlerini ibadet etmek için adetlerinde olduğu gibi aynı surette yaparlardı.” Ebu Âliye der ki; “Resim ve heykel yapmak şeriatlarında haram değildi daha sonra şeriatımız gelerek bundan nehyetti.”

           Bu iddiayı atanlar, daha önce şirke düşmüş milletlerin gittikleri yolu meşru görmektedir. Peki bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İslam, tüm putları yıkmak kulluğu sadece Allah’a has kılmak için gelmişken, nasıl olurda heykelcilik, mescidlerde elle resim çizmek ayetlerle meşru görülmektedir denilir? Bunu söyleyende ihlâs var mıdır? Bunu söylemekle kime hizmet edilir? Karar sizindir.  

       Hadis de geçen “şiddetli azaba uğrayacak olanlardan biri de resim yapanlardan” maksad, Allah’ın yarattığı kullara benzetmek amacıyla resim yapan kâfirlerdir. Bu kimseler, resimleri Allah’a ortak koşarak yapmaktadır.  

          Ayrıca hadis de harfi car’ın takdiri vardır, yani min eşeddi’n Nâs cümlesinde yer alan min harfi car’ı şiddetli azaba uğrayacaklardan biri de elle resim yapanlardır anlamını verir. O zaman burada şiddetli azabı hak eden kimse bile bile Allah’ın yarattığı kullara benzetmeye çalışarak resim yapan ressamlardır. Bu anlamı teyid eden Müslim’de ki şu hadistir, “Kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacaklar Allah’ın yarattığı kullara benzetmeye çalışanlardır.” Bu niyetle resim yapanlar kâfirdir, ama bu niyet taşımadan yapanlar ise günahkârdır, haram fiil işlemektedir.

        Ayrıca âlimler, burada ki şiddetli lafzının müştereklik ifade ettiğini söyler. Yani firavun’un askerleri ve ressamların en şiddetli azaba müşterek bir şekilde düşeceklerini haber verirler. Bu anlamaya mani olan delil nedir? Allah iki topluluğunda aynı şekilde azaba düşüreceğini haber veriyorsa, bunda anlaşılmayan durum nedir? Allah’ın ikisine vereceği azabın aynı şekilde olmadığını kim iddia edebilir?   O halde ayetlerle hadisler arasında çelişki yoktur, sapıklığı ve küfrü satın almış kimselerin iddiaları çürüktür, dine zarar veremeyecek düzeydedir.

        Özetle; elle resim çizmek ve heykel yapmak İslam dininde haramdır, Kuran’ın haber verdiği mezkur ayetler daha önceki şeriatların hükümlerinden haber verir meşruluğunu onaylamaz, firavunun askerleri ve resim/heykel yapanlar, müşterek aynı cins ve aynı şiddette bir azaba düşmüşlerdir.

 

Benzer Sorular :
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3684
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4887
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Tıklanma : 3979
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3198
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3776
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3540
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3811
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3154
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 9074
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 5017
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2551
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2989
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2723
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 3023
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2448
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2528
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 4013
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 7068
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4675
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3808
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 24331
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6183
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3838
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12550
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2360
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3743
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11082
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4717
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8795
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4073
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2853
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 7053
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2998
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4549
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3442
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4247
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6929
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2586
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9178
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7560
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7301
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 12085
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2353
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2573
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 3012
Eklenme : 31/12/2014 17:17 Tıklanma : 3848
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet